Lukiokoulutuksessa saat laajan yleissivistyksen ja hyvät valmiudet hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Lukio-opinnot perusopetuksen jälkeen

Nuorten lukiokoulutuksen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Lukio kestää yleensä kolme vuotta, jonka päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Jos sinulla on jokin erityinen syy (esimerkiksi kaksoistutkinto-opinnot, urheiluvalmennus), voit saada pidennystä opiskeluaikaan aina neljään vuoteen asti. Lukio voi myös myöntää sinulle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa saattaa opintojasi loppuun. Suoritusajan pidennyksen myöntää lukion rehtori.

Lukio-opintoja voit suorittaa

 • lukiossa
 • erikoislukiossa
 • aikuislukiossa
 • kansanopistojen lukiolinjoilla
 • verkko-opintoina etälukiossa.

Lukio-opintojen lopuksi suoritat yleensä ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto antaa hakukelpoisuuden yliopistoon. Ammattikorkeakouluun voit kuitenkin hakea vain lukion päättötodistuksella. Lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen voit hakea jatkuvan haun kautta (ei yhteishaun).

Opintojen sisältö ja opintopisteet

Lukio-opintojen laajuus lasketaan opintopisteinä. Opintoihin kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Voit lisäksi opiskella paikallisia valinnaisia opintoja ja suorittaa lukiodiplomeita lukion tarjonnan mukaisesti.

Lukio-opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka voivat olla opintopistemäärältään eri laajuisia ja myös oppiaineiden yhteisiä. Nuorille tarkoitettu lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä (op).

Lukion tuntijako

Oppiaineryhmä ja oppiainePakolliset opinnotValinnaiset opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus126
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
– A-kielenä124
– B1-kielenä104
Vieraat kielet, B2- ja B3-kielet16 + 16
Matematiikan yhteiset opinnot2
Matematiikan lyhyt oppimäärä104
Matematiikan pitkä oppimäärä186
Biologia46
Maantiede26
Fysiikka212
Kemia28
Filosofia44
Psykologia28
Historia66
Yhteiskuntaoppi62
Uskonto tai elämänkatsomustieto48
Terveystieto24
Liikunta46
Musiikki2 tai 44
Kuvataide2 tai 44
Opinto-ohjaus4
Temaattiset opinnot6
Pakolliset opinnot yhteensä94 tai 102
Valinnaiset opinnot yhteensä20
Kaikki opinnot yhteensä150

Opinto-ohjausta lukio-opinnoissa

Lukio-opintojen alussa saat tietoa lukion toiminnasta ja opiskelusta käytännössä. Saat opintojen aikana ohjausta opiskeluusi ja valintojesi tueksi, jonka avulla ymmärrät erilaisten lukioaikaisten valintojesi vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi lukion opettajien ja opinto-ohjaajan tuella henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi. Suunnitelma sisältää

 • opiskelusuunnitelman
 • ylioppilastutkintosuunnitelman
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Päivität henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi säännöllisesti opintojen edetessä.

Lukio-opintojen aikana tutustut myös lukion jälkeisiin jatko-opintoihin, esimerkiksi työpaikkoihin ja jatko-opiskelupaikkoihin järjestetyissä tutustumiskäynneissä.

Tukea lukio-opintoihin

Voit saada oppimiseen ja opintoihin tukea lukiossa, jos olet esimerkiksi jäänyt tilapäisesti opinnoissa jälkeen tai opinnot eivät muutoin suju. Jokaiselle opiskelijalle annetaan mahdollisuus onnistua ja kehittyä oppimisessa. Tukea voi hakea lukion opettajilta, opinto-ohjaajalta tai muulta henkilökunnalta.

Lukiodiplomit muiden opintojen ohella

Voit suorittaa myös lukiodiplomeja lukion tarjonnan mukaisesti kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, teatterissa, mediassa, tanssissa, käsityössä ja kotitaloudessa.


Opiskelijan edut ja maksut

Oppivelvolliselle opiskelijalle lukiokoulutus on maksuton, jos opiskelija suorittaa lukion koko oppimäärän. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Opintojen ollessa kesken maksuttomuus jatkuu kuitenkin sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisen opiskelijan edut

Jos olet oppivelvollinen, maksuttomia ovat:

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Oppivelvollisen opiskelijan maksut joissakin tapauksissa

Lukiokoulutus tai oppimateriaalit ovat maksullisia seuraavissa tapauksissa:

 • Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita käytät myös muutoin kuin opetuksessa.
 • Jos olet jo suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai näitä vastaavat ulkomaiset opinnot.
 • Kun suoritat samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon (kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin täytät 20 vuotta).

Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden maksut

Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan periä maksu.

Aikuislukiossa aineopiskelijoilta voidaan periä opiskelijamaksuja.


Erikoislukiot ja lukiopainotukset

Erikoislukiot ovat erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita, joissa on yksi tai useampi tehtäväalue. Lukioiden erityiset tehtäväalueet näkyvät Opintopolussa omina hakukohteina.

Erikoislukiossa tuntijako eroaa yleensä hieman valtakunnallisesta tuntijaosta. Käytännössä opiskelet samanaikaisesti lukion oppimäärää ja niitä erityisalueen oppiaineita, joita olet valinnut. Opintojen lopussa suoritat yleensä ylioppilastutkinnon.

Erikoislukioissa opetus syventyy yhteen aihealueeseen, kuten musiikkiin, kuvataiteeseen, ilmaisutaitoon, urheiluun, kieliin, matematiikkaan, luonnontieteisiin tai kansainväliseen liiketoimintaan.

Myös muut kuin erikoislukiot voivat halutessaan painottaa jotakin tiettyä oppiainetta tai aluetta koulutuksessa (esimerkiksi kielet, luonnontieteet, urheilu). Opiskelu tapahtuu tällöin normaalin tuntijaon mukaisesti.

Kristillisiin arvoihin perustuva lukiokoulutus

Suomen kristillinen yhteiskoulu järjestää kristillisiin arvoihin perustuvaa lukiokoulutusta.

Steiner-koulut

Steiner-lukioissa opiskelu tapahtuu steinerpedagogiikan mukaan, mutta lukiokoulutukseen voivat hakea myös muut kuin Steiner-kouluissa opiskelleet.


Kansainvälinen lukiokoulutus antaa opetusta eri kielillä

Suomessa järjestetään lisäksi kansainvälistä lukiokoulutusta, joissa noudatetaan kansainvälisiä opetussuunnitelmia. Tutkinnot antavat saman jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin kuin kansalliset ylioppilastutkinnot. Joissakin lukioissa noudatetaan suomalaista valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

IB-linja eli kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus

Voit osallistua IB-tutkintoon (International Baccalaureate) johtavaan englanninkieliseen opetukseen lukioiden IB-linjoilla. Jo valmistavalla ensimmäisellä luokalla opiskelet osittain englannin kielellä. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelet kokonaan englanniksi.

Deutsches Internationales Abitur (entinen Reifeprüfung)

Saksalaisen koulun lukio muodostuu luokista 10–12. Luokalla 10 käyt läpi valmistavan vaiheen ja luokilla 11 ja 12 tutkintovaiheen, jonka päätteeksi suoritat saksalaisen kansainvälisen lukion päättötutkinnon eli Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA).

Voit hakea DIA-tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos sinulla on

 • perusopetuksen päättötodistus (todistus siitä, että olet käynyt 9 vuotta koulua)
 • Saksan kielidiplomi I (das Deutsche Sprachdiplom I) tai todistus vastaavan tasoisesta saksan kielen taidosta.

Lue lisää Saksalaisen koulun sivuilta.

Englantilainen koulu

The English School painottaa englannin kieltä, englantilaisen kielialueen kulttuuria ja kansainvälisyyttä sekä suomen kieltä. Opetuskieliä ovat englanti ja suomi, mutta suomea voi opiskella myös toisena kielenä. Lukiossa suoritetaan suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Lukiossa noudatetaan englannin kieltä lukuun ottamatta suomalaista opetussuunnitelmaa.

Lue lisää Englantilaisen koulun sivuilta.

Helsingin eurooppalainen koulu

Helsingin eurooppalaisessa koulussa voit suorittaa päättötutkintona European Baccalaureate (EB) -tutkinnon. Yläkoulu-lukio alkaa tasolta S1 (vastaa suomalaisen alakoulun kuudetta luokkaa) jatkuen seitsemän vuoden ajan, kunnes opiskelijat saavuttavat eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) vuoden S7 lopuksi.

Lue lisää Helsingin eurooppalaisen koulun sivuilta.

Helsingin kansainvälinen koulu

International School of Helsinki (Helsingin kansainvälinen koulu) tarjoaa kansainvälisen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä. Se palvelee lähinnä paluumuuttajien, lähetystöjen sekä yritysten ulkomaalaisten työntekijöiden lapsia pääkaupunkiseudulla. Opetus tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon.

Lue lisää Helsingin kansainvälisen koulun sivuilta.

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on valtion ylläpitämä kielikoulu, jossa opetusta annetaan sekä suomeksi että ranskaksi. Koulussa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Lukioon haetaan yhteishaussa. Lukioon voi hakea, jos olet opiskellut ranskaa A1- tai A2-kielenä.

Siirry Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun sivuille.

Itä-Suomen koulu

Itä-Suomen koulun lukio toimii Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Opetuskieliä ovat suomi ja venäjä. Lukiossa kouluissa noudatetaan valtakunnallista suomalaista lukion opetussuunnitelmaa, mutta venäjän kieltä ja venäläistä kulttuuria painotetaan enemmän. Lukion päätteeksi suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Itä-Suomen kouluun haetaan sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa.

Lue Lisää Itä-Suomen koulun sivuilta.

Suomalais-venäläisen koulun lukio

Helsingin Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu. Suomalais-venäläisen koulun lukiossa noudatetaan valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa. Poikkeuksen muodostaa venäjän kieli, josta on tavallista laajempi opintojaksotarjonta. Koulussa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Lukioon haetaan yhteishaussa.

Lue lisää Suomalais-venäläisen koulun sivuilta.

Turun kansainvälinen koulu

Turku International School tarjoaa kansainvälisen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä. Koulu on tarkoitettu Suomeen muuttaville kansainvälisille perheille, jotka asuvat ja työskentelevät tilapäisesti tai pysyvästi Turun seudulla sekä suomalaisperheille, jotka palaavat Suomeen. Opetus tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon. Jos olet suorittanut suomalaisen perusopetuksen, haet yhteishaussa. Jos sinulla on muu kuin suomalainen pohjakoulutus, haet suoraan kouluun täyttämällä hakulomakkeen koulun sivuilla.

Lue lisää Turun kansainvälisen koulun sivuilta.


Lukio-opintoja ja ammatillinen tutkinto samanaikaisesti

Jos opiskelet lukiossa, voit samanaikaisesti suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon. Ylioppilastutkinnon ja siihen liittyvien lukio-opintojen suorittaminen kestää yleensä noin neljä vuotta, jos samanaikaisesti opiskelet myös ammatillisen tutkinnon. Lisätietoja kahden tutkinnon opinnoista saat lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista.


Opiskelu etälukiossa

Opiskelu etälukiossa on yleensä monimuotoista. Etälukiossa pääosa opiskelusta on opettajan ohjaamaa verkko-opiskelua. Voit osallistua myös lähiopetukseen ja -ohjaukseen tai suorittaa kaikki opinnot verkossa. Etäopiskelu voi sisältää joitakin lähiopetustunteja. Ilmoittaudut etäopintoja tarjoavaan lukioon ja laadit yhdessä opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Etälukio voi sopia sinulle, jos

 • olet lukiolainen ja haluat täydentää opintojasi
 • olet ammatillisen oppilaitoksen opiskelija (esimerkiksi kahden tutkinnon suorittaja)
 • ammattikorkeakoulun opiskelija (tuki- ja kertausopiskeluun)
 • haluat aikuisena päivittää yleissivistävät tietosi
 • asut tilapäisesti ulkomailla.

Lukion koko oppimäärää suorittaville etälukiolaisille opetus on maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään oppilaitoksen määrittelemät maksut.

Missä lukioissa voi opiskella etänä?

Etäopiskelu on tällä hetkellä mahdollista useassa lukiossa eri puolella Suomea. Kysy mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot etänä suoraan lukioista.


Aikuislukio-opintoja

Aikuislukiossa voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon, opiskella yksittäisiä aineita tai täydentää aikaisempia opintojasi. Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun.

Saat lukion päättötodistuksen, kun olet suorittanut hyväksyttävästi koko lukion oppimäärän. Jos lopetat opiskelun ennen kuin olet suorittanut koko oppimäärän, saat todistuksen suoritetuista opinnoista. Opettaja arvioi tietosi ja taitosi kunkin opintojakson päätteeksi. Lukion päätteeksi voit suorittaa ylioppilastutkinnon.

Kuka voi hakea aikuislukioon?

Voit hakea ja tulla valituksi aikuislukioon, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jos sinulla on muutoin riittävät edellytykset lukio-opintojen suorittamiseen.

Lukion koko oppimäärän suorittamiseen sinun pitää olla vähintään 18-vuotias. Jos olet alle 18-vuotias ja sinulla on terveydentilaan tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvä perusteltu syy, lukion rehtori voi kuitenkin hyväksyä sinut opiskelijaksi.

Mitä voi opiskella aikuislukiossa?

Aikuislukiossa voit opiskella:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta (yleensä joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan)
 • toista kotimaista kieltä
 • vieraita kieliä
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • historiaa
 • yhteiskuntaoppia
 • matematiikkaa
 • fysiikkaa
 • kemiaa
 • biologiaa
 • maantiedettä
 • filosofiaa ja
 • psykologiaa.

Aikuisten lukiokoulutuksessa voit opiskella myös muita lukion oppiaineisiin kuuluvia aineita ja temaattisia opintoja oppilaitoksen tarjonnan mukaan. Lisäksi voit saada opinto-ohjausta.

Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai muutoin hankkimasi osaaminen voidaan lukea hyväksi opinnoissa, jos ne vastaavat koulutuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.

Aikuislukion kesto

Aikuisten lukiokoulutuksen kesto on yksilöllinen ja riippuu esimerkiksi aiemmin suoritetuista opinnoistasi. Koulutuksen laajuus ilmaistaan lukiokoulutuksessa opintopisteinä. Se tarkoittaa käytännössä opintojen määrää koulutuksessa, jotka on tehtävä tutkinnon suorittamiseksi.

Aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 88 opintopistettä. Yksi opintopiste sisältää keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opetusta ja lisäksi opiskelijan omatoimista työskentelyä. Lukiossa oppiaineet on sijoitettu lukion omiin paikallisiin opintojaksoihin. Ne voivat olla eri laajuisia ja yhteisiä eri oppiaineille, eli samoja oppiaineita voi myös opiskella eri opintojaksojen aikana. Opintojaksojen ja oppiaineiden laajuus ilmaistaan opintopisteinä. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain.

Aikuislukion oppimäärään sisältyvät opinnot

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Lukion oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja.

Jos suoritat koko lukion oppimäärän, sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa muun muassa aikaisemmat opintosi otetaan huomioon.

Opiskelet aikuislukiossa yleensä neljänä iltana viikossa: maanantaista torstaihin. Samaa ainetta opiskelet yhden jakson aikana yleensä kahtena iltana viikossa. Joissakin aikuislukioissa voi myös opiskella päivisin.

Aikuislukiossa voit opiskella eri tavoilla:

 • lähiopiskeluna lukiossa
 • itsenäisenä opiskeluna opetussuunnitelman mukaan
 • verkko-opiskelun, erilaisten opintomateriaalien ja koululla tapahtuvan ohjauksen yhdistelmänä tai
 • pelkästään verkko-opiskeluna, jolloin suoritat lukio-opinnot ohjatusti verkon välityksellä.

Joissakin tapauksissa voit suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen nuorten lukiolaisten ryhmässä. Opiskelet aikuisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Voit kysyä tästä mahdollisuudesta lisää oman paikkakuntasi lukiosta.

Aikuislukiot ja muut opintopaikat

Aikuisena voit suorittaa lukio-opintoja aikuislukiossa tai lukioiden aikuislinjoilla. Lisäksi voit suorittaa lukio-opintoja joissakin kansanopistoissa. Saat lisätietoja kansanopistoissa suoritettavista lukio-opinnoista suoraan Kansanopistoyhdistyksen verkkopalvelusta.

Tutustu kansanopistolukioon 

Voit myös suorittaa aikuisten lukio-opintoja yksityisopiskelijana tai etälukiossa. Lisätietoja saat lukioista, etälukioista myös Opintopolun hakutoiminnon kautta.